Retningslinjer for personvern

PERSONVERNPOLITIKK
FOR NETTBUTIKKEN IVEL.PL


INNHOLDSFORTEGNELSE:


1. GENERELLE BESTEMMELSER
2. GRUNNLAG FOR DATABEHANDLING
3. FORMÅL, GRUNNLAG, PERIODE OG OMFANG AV DATABEHANDLING I NETTBUTIKKEN
4. MOTTAKERE AV OPPLYSNINGER I NETTBUTIKKEN
5. PROFILERING I NETTBUTIKKEN
6. DEN REGISTRERTES RETTIGHETER
7. INFORMASJONSKAPSLER I NETTBUTIKKEN, BRUKSDATA OG ANALYSEVERKTØY
8. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

1. GENERELLE BESTEMMELSER


1.1 Denne personvernerklæringen for nettbutikken er kun til informasjon, noe som betyr at den ikke er en kilde til forpliktelser for tjenestemottakerne eller kundene i nettbutikken. Personvernerklæringen inneholder først og fremst regler for administratorens behandling av personopplysninger i nettbutikken, herunder grunnlag, formål og omfang av behandlingen av personopplysninger og de registrertes rettigheter, samt informasjon om bruk av informasjonskapsler og analyseverktøy i nettbutikken.
1.2 Administratoren av personopplysninger som samles inn via Internettbutikken er selskapet IVEL ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA med registrert sete i Częstochowa (registrert kontor og leveringsadresse: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa), registrert i det nasjonale domstolsregisterets register over entreprenører under KRS-nummeret 0000465064; registerdomstolen der selskapets dokumentasjon oppbevares: Tingretten i Częstochowa, XVII økonomiske avdeling i det nasjonale rettsregisteret, NIP 9492194545, REGON 24328196000000, e-postadresse: ivel@ivel.pl, telefonnummer: +48343411709 - heretter kalt "Administratoren", som samtidig er Internettbutikkens tjenesteleverandør og selger.
1.3 Kontaktinformasjon til personvernombudet som er utnevnt av administratoren: Paweł Minkina, telefonnummer: 690 509 533.
1.4 Personopplysninger i nettbutikken skal behandles av administratoren i samsvar med gjeldende lovbestemmelser, særlig i samsvar med Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger og om opphevelse av direktiv 95/46/EF (personvernforordningen) - heretter kalt "RODO" eller "RODO-forordningen". Offisiell tekst til RODO-forordningen: http: //eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
1.5 Bruk av nettbutikken, inkludert kjøp, er frivillig. På samme måte er det frivillig for kunden eller klienten å oppgi personopplysninger i forbindelse med bruk av nettbutikken, med to unntak: (1) inngåelse av avtaler med administratoren - unnlatelse av å oppgi personopplysninger som er nødvendige for inngåelse og gjennomføring av en salgsavtale eller en avtale om levering av elektroniske tjenester med administratoren, i de tilfellene og i det omfanget som er angitt på nettstedet til nettbutikken og i regelverket for nettbutikken og denne personvernerklæringen, fører til at en slik avtale ikke kan inngås. Å oppgi personopplysninger i et slikt tilfelle er et kontraktsmessig krav, og hvis den registrerte ønsker å inngå en gitt avtale med administratoren, er han/hun forpliktet til å oppgi de nødvendige opplysningene. Omfanget av opplysninger som kreves for å inngå en avtale, angis hver gang på forhånd på nettstedet til nettbutikken og i vilkårene og betingelsene for nettbutikken; (2) administratorens lovpålagte plikter - å oppgi personopplysninger er et lovpålagt krav som følger av allmenngyldige lover som pålegger administratoren en forpliktelse til å behandle personopplysninger (f.eks. behandling av opplysninger for skatte- eller regnskapsformål), og hvis slike opplysninger ikke oppgis, vil det gjøre det umulig for administratoren å oppfylle disse pliktene.
1.6 Den behandlingsansvarlige skal være spesielt påpasselig med å beskytte interessene til de personene hvis personopplysninger han/hun behandler, og skal spesielt være ansvarlig for og sikre at opplysningene han/hun samler inn: (1) behandles lovlig, (2) samles inn for spesifikke, legitime formål og ikke underkastes viderebehandling som er uforenlig med disse formålene, (3) er korrekte og adekvate i forhold til formålene de behandles for; (4) oppbevares på en måte som gjør det mulig å identifisere de registrerte i et tidsrom som ikke er lengre enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen, og (5) behandles på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene, herunder vern mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade, ved hjelp av egnede tekniske eller organisatoriske tiltak.
1.7 Med hensyn til behandlingens art, omfang, sammenheng og formål og risikoen for inngrep i fysiske personers rettigheter eller friheter av varierende sannsynlighet og alvorlighetsgrad, skal den behandlingsansvarlige gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at behandlingen utføres i samsvar med denne forordning og for å kunne påvise dette. Disse tiltakene skal gjennomgås og oppdateres etter behov. Administratoren skal iverksette tekniske tiltak for å hindre at uvedkommende får tilgang til og endrer personopplysninger som overføres elektronisk.
1.8 Alle ord, uttrykk og forkortelser som forekommer i denne personvernerklæringen og som begynner med stor forbokstav (f.eks. selger, nettbutikk, elektronisk tjeneste) skal forstås i samsvar med definisjonen i nettbutikkens regler og bestemmelser som er tilgjengelige på nettbutikkens sider.


2. GRUNNLAG FOR DATABEHANDLING


2.1 Den behandlingsansvarlige har rett til å behandle personopplysninger i tilfeller der - og i den grad - minst ett av følgende vilkår er oppfylt: (1) den registrerte har gitt sitt samtykke til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifiserte formål; (2) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å iverksette tiltak på anmodning fra den registrerte før en avtale inngås; (3) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige; eller (4) behandlingen er nødvendig av hensyn til berettigede interesser som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter, som krever beskyttelse av personopplysninger, veier tyngre, særlig når den registrerte er et barn.
2.2 Behandlingsansvarliges behandling av personopplysninger skal i hvert enkelt tilfelle kreve at det foreligger minst ett av grunnlagene angitt i punkt 2.1 i personvernerklæringen. 2.1 i personvernerklæringen. De spesifikke grunnlagene for administrators behandling av personopplysningene til tjenestemottakerne og kundene i nettbutikken er angitt i neste avsnitt i personvernerklæringen - i forhold til det gitte formålet med administrators behandling av personopplysninger.


3. FORMÅL, GRUNNLAG, PERIODE OG OMFANG AV DATABEHANDLING I NETTBUTIKKEN


3.1 Formålet, grunnlaget, perioden, omfanget og mottakerne av personopplysningene som behandles av administratoren, er i hvert enkelt tilfelle et resultat av aktivitetene som utføres av den respektive kunden eller klienten i nettbutikken. Hvis en kunde for eksempel bestemmer seg for å foreta et kjøp i nettbutikken og velger personlig henting av det kjøpte produktet i stedet for levering med bud, vil personopplysningene behandles med det formål å gjennomføre den inngåtte salgsavtalen, men vil ikke lenger gjøres tilgjengelig for transportøren som utfører leveransen på vegne av administratoren.
3.2 Administratoren kan behandle personopplysninger i nettbutikken for følgende formål, på følgende grunnlag, i følgende perioder og i følgende omfang:

Formål med databehandlingen Rettslig grunnlag for behandling og lagringsperiode Omfanget av databehandlingen
Oppfyllelse av en salgskontrakt eller en avtale om levering av elektroniske tjenester eller iverksettelse av tiltak på anmodning fra den registrerte før inngåelse av de nevnte avtalene. Artikkel 6(1)(b) i RODO-forordningen (oppfyllelse av en avtale).
Opplysningene skal lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle, si opp eller på annen måte avvikle den inngåtte avtalen.
Maksimalt omfang: for- og etternavn, e-postadresse, kontakttelefonnummer, leveringsadresse (gate, husnummer, lokalnummer, postnummer, by, land), bolig-/forretningsadresse (hvis forskjellig fra leveringsadresse).
Når det gjelder tjenestemottakere eller kunder som ikke er forbrukere, kan administratoren i tillegg behandle firmanavnet og skatteidentifikasjonsnummeret (NIP) til tjenestemottakeren eller kunden.
Det oppgitte omfanget er maksimalt - ved f.eks. personlig innsamling er det ikke nødvendig å oppgi leveringsadresse.
Direkte markedsføring Artikkel 6(1)(f) i RODO-forordningen (den behandlingsansvarliges berettigede interesse).
Opplysningene skal lagres så lenge den behandlingsansvarliges berettigede interesse består, men ikke lenger enn foreldelsesfristen for krav mot den registrerte i forbindelse med den behandlingsansvarliges forretningsvirksomhet. Foreldelsesfristen skal fastsettes i henhold til lovbestemmelsene, særlig den sivile loven (den grunnleggende foreldelsesfristen for krav knyttet til forretningsvirksomhet er tre år, og for en salgskontrakt er den to år).
Den behandlingsansvarlige kan ikke behandle opplysningene for direktemarkedsføringsformål dersom den registrerte gjør en effektiv innsigelse mot dette.
E-postadresse, telefonnummer til kontaktperson
Markedsføring Artikkel 6(1)(a) i RODO-forordningen (samtykke).
Opplysningene lagres inntil den registrerte trekker tilbake sitt samtykke til videre behandling for dette formålet.

Navn, e-postadresse
Kundens meningsytring om den inngåtte salgsavtalen Artikkel 6(1)(a) i RODO-forordningen.
Opplysningene lagres inntil den registrerte trekker tilbake sitt samtykke til videre behandling av opplysningene for dette formålet.
E-postadresse
Bokføring Artikkel 6(1)(c) i RODO-forordningen sammenholdt med artikkel 74(2) i regnskapsloven, dvs. av 30. januar 2018. (Journal of Laws of 2018, punkt 395).
Opplysningene skal oppbevares i den perioden som kreves i loven som pålegger administratoren å føre regnskapet (5 år, regnet fra begynnelsen av året etter regnskapsåret som opplysningene gjelder).
For- og etternavn, bostedsadresse/forretningsadresse/sted (hvis forskjellig fra leveringsadresse), firmanavn og skatteidentifikasjonsnummer (NIP) for kunden eller klienten.
Fastsettelse, fremsettelse eller forsvar av krav som Administratoren kan gjøre gjeldende eller som kan gjøres gjeldende mot Administratoren. Artikkel 6(1)(f) i RODO-forordningen.
Opplysningene skal lagres så lenge den berettigede interessen som administratoren forfølger, eksisterer, men ikke lenger enn foreldelsesfristen for krav mot den registrerte i forbindelse med administratorens forretningsvirksomhet. Foreldelsesfristen fastsettes i henhold til lovbestemmelsene, særlig den sivile loven (den grunnleggende foreldelsesfristen for krav knyttet til forretningsvirksomhet er tre år, og for en salgskontrakt er den to år).
Kundens for- og etternavn, telefonnummer til kontaktperson, e-postadresse, leveringsadresse (gate, husnummer, leilighetsnummer, postnummer, by, land), bolig-/forretningsadresse (hvis forskjellig fra leveringsadressen).
Når det gjelder tjenestemottakere eller kunder som ikke er forbrukere, kan administratoren i tillegg behandle firmanavnet og skatteidentifikasjonsnummeret (NIP) til tjenestemottakeren eller kunden.


4. MOTTAKERE AV OPPLYSNINGER I NETTBUTIKKEN


4.1 For at nettbutikken skal fungere som den skal, inkludert oppfyllelse av inngåtte salgsavtaler, er det nødvendig for administratoren å bruke tjenester fra eksterne enheter (som f.eks. programvareleverandør, budfirma eller betalingsbehandler). Administratoren skal bare bruke tjenestene til slike databehandlere som gir tilstrekkelige garantier for å iverksette egnede tekniske og organisatoriske tiltak slik at behandlingen oppfyller kravene i RODO-forordningen og beskytter de registrertes rettigheter.
4.2 Den behandlingsansvarliges overføring av opplysninger skjer ikke i alle tilfeller og ikke til alle mottakere eller kategorier av mottakere som er angitt i personvernerklæringen - den behandlingsansvarlige overfører kun opplysninger når det er nødvendig for å oppfylle et gitt formål med behandlingen av personopplysninger, og kun i den grad det er nødvendig for å oppfylle formålet. Hvis kunden for eksempel benytter seg av personlig innsamling, vil kundens opplysninger ikke bli overført til transportøren som samarbeider med administratoren.
4.3 Personopplysninger om tjenestemottakere og kunder i nettbutikken kan overføres til følgende mottakere eller kategorier av mottakere:
4.3.1. transportører/speditører/kurérmeglere - i tilfelle en kunde som bruker nettbutikkens metode for levering av produkter via post eller kurertjeneste, skal administratoren gjøre kundens innsamlede personopplysninger tilgjengelige for en utvalgt transportør, speditør eller megler som utfører forsendelser på vegne av administratoren i den grad det er nødvendig for å fullføre leveringen av produktet til kunden.
4.3.2. enheter som håndterer elektroniske betalinger eller kredittkortbetalinger - hvis en kunde bruker elektronisk betaling eller kredittkortbetaling i nettbutikken, skal administratoren gjøre kundens innsamlede personopplysninger tilgjengelige for en utvalgt enhet som håndterer de nevnte betalingene i nettbutikken etter ordre fra administratoren, i den grad det er nødvendig for å håndtere kundens betaling.
4.3.3. kreditorer/utleiere - hvis kunden bruker avbetalingsmetoden eller leasingbetalingsmetoden i nettbutikken, skal administratoren gjøre kundens innsamlede personopplysninger tilgjengelige for en utvalgt kreditor eller utleier som håndterer de ovennevnte betalingene i nettbutikken etter ordre fra administratoren, i den grad det er nødvendig for å håndtere kundens betaling.
4.3.4. leverandør av et meningsmålingssystem - i tilfelle en kunde har samtykket til å uttrykke sin mening om en inngått salgsavtale, skal administratoren gjøre kundens innsamlede personopplysninger tilgjengelige for en utvalgt enhet som leverer et system for meningsmålinger om salgsavtaler inngått i nettbutikken, i den grad det er nødvendig for at kunden skal kunne uttrykke sin mening ved hjelp av meningsmålingssystemet.
4.3.5. tjenesteleverandører som forsyner administratoren med tekniske, IT-messige og organisatoriske løsninger som gjør det mulig for administratoren å drive sin forretningsvirksomhet, inkludert internettbutikken og de elektroniske tjenestene som tilbys gjennom den (særlig leverandører av programvare for drift av internettbutikken, e-post- og hostingleverandører og leverandører av programvare for forretningsadministrasjon og teknisk assistanse til administratoren) - administratoren skal gjøre kundens innsamlede personopplysninger tilgjengelige for den valgte leverandøren som handler på dennes ordre, bare i det tilfellet og i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle det gitte formålet med databehandlingen i samsvar med denne personvernerklæringen.
4.3.6. leverandører av regnskapstjenester, juridiske tjenester og rådgivningstjenester som yter regnskapsmessig, juridisk eller rådgivende støtte til administratoren (særlig et regnskapskontor, advokatfirma eller inkassobyrå) - Administratoren skal gjøre kundens personopplysninger tilgjengelige for den valgte leverandøren som handler på administratorens ordre, bare hvis og i den grad det er nødvendig for å oppnå det gitte formålet med databehandlingen i samsvar med denne personvernerklæringen.
4..3.7. leverandører av sosiale plug-ins, skript og andre lignende verktøy som er plassert på nettstedet til nettbutikken, som gjør det mulig for nettleseren til personen som besøker nettstedet til nettbutikken å laste ned innhold fra leverandørene av nevnte plug-ins (f.eks. innlogging ved hjelp av innloggingsdataene til et sosialt nettverk) og å overføre personopplysningene til den besøkende til disse leverandørene for dette formålet, inkludert:

4.3.7.1 Facebook Ireland Ltd. - Administratoren bruker Facebooks sosiale plug-ins på nettstedet til nettbutikken (f.eks. liker-knapp, deling eller innlogging ved hjelp av Facebook-påloggingsdata) og samler derfor inn og deler personopplysninger om kunden som bruker nettstedet til nettbutikken med Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) i den utstrekning og i samsvar med personvernerklæringen som er tilgjengelig her: https://www.facebook.com/about/privacy/ (disse opplysningene omfatter informasjon om dine aktiviteter på nettstedet til nettbutikken - inkludert informasjon om enheten din, besøkte nettsteder, kjøp, annonser som vises og hvordan du bruker tjenestene - uavhengig av om du har en Facebook-konto og er logget inn på Facebook).


5. PROFILERING I NETTBUTIKKEN


5.1 RODO-forordningen krever at den behandlingsansvarlige gir informasjon om automatiserte avgjørelser, herunder profilering som nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 4 i RODO-forordningen, og - i det minste i disse tilfellene - relevant informasjon om hvordan slike avgjørelser tas, samt om betydningen og de forventede konsekvensene av slik behandling for den registrerte. Med dette i tankene gir den behandlingsansvarlige informasjon om mulig profilering i denne delen av personvernerklæringen.
5.2 Administratoren kan bruke profilering i nettbutikken for direkte markedsføringsformål, men beslutningene som Administratoren tar på grunnlag av dette, gjelder ikke inngåelse eller avslag på en salgsavtale eller muligheten for å bruke elektroniske tjenester i nettbutikken. Effekten av bruken av profilering i nettbutikken kan for eksempel være å gi en person rabatt, sende ham/henne en rabattkode, minne ham/henne på uferdige kjøp, sende ham/henne et forslag til et produkt som kan svare til personens interesser eller preferanser eller tilby bedre betingelser sammenlignet med standardtilbudet i nettbutikken. Til tross for profileringen er det opp til den enkelte selv å avgjøre om han eller hun ønsker å benytte seg av rabatten eller de bedre betingelsene som mottas på denne måten, og foreta et kjøp i nettbutikken.
5.3 Profilering i nettbutikken innebærer automatisk analyse eller prediksjon av en persons atferd på nettbutikkens nettsted, f.eks. ved å legge et bestemt produkt i handlekurven, ved å surfe på siden til et bestemt produkt i nettbutikken eller ved å analysere tidligere kjøpshistorikk i nettbutikken. Forutsetningen for slik profilering er at Administratoren er i besittelse av personopplysningene til den aktuelle personen for deretter å kunne sende ham/henne f.eks. en rabattkode.
5.4 Den registrerte har rett til ikke å bli gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling, herunder profilering, og som har rettsvirkninger i forhold til den registrerte eller på lignende måte påvirker den registrerte i betydelig grad.


6. DEN REGISTRERTES RETTIGHETER


6.1 Rett til innsyn, retting, begrensning, sletting eller portabilitet - Den registrerte har rett til å be den behandlingsansvarlige om innsyn i egne personopplysninger, retting, sletting ("rett til å bli glemt") eller begrensning av behandling, rett til å motsette seg behandling og rett til dataportabilitet. De nærmere vilkårene for å utøve de ovennevnte rettighetene er angitt i artikkel 15-21 i RODO-forordningen.
6.2 Rett til å trekke tilbake samtykket når som helst - en person hvis opplysninger behandles av den behandlingsansvarlige på grunnlag av uttrykkelig samtykke (i henhold til artikkel 6(1)(a) eller artikkel 9(2)(a) i RODO-forordningen), har rett til å trekke tilbake samtykket når som helst uten at det påvirker lovligheten av behandlingen som ble utført på grunnlag av samtykket før det ble trukket tilbake.
6.3 Rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet - personen hvis opplysninger behandles av den behandlingsansvarlige har rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet på den måten og måten som er spesifisert i bestemmelsene i RODO-forordningen og polsk lov, særlig personopplysningsloven. Tilsynsmyndigheten i Polen er presidenten for kontoret for beskyttelse av personopplysninger.
6.4 Rett til å protestere - den registrerte har rett til når som helst - av grunner knyttet til vedkommendes spesielle situasjon - å protestere mot behandling av personopplysninger om ham/henne basert på artikkel 6(1)(e) (allmennhetens interesse eller oppgaver) eller (f) (den behandlingsansvarliges berettigede interesse), inkludert profilering på grunnlag av disse bestemmelsene. I slike tilfeller skal den behandlingsansvarlige ikke lenger ha lov til å behandle disse personopplysningene, med mindre den behandlingsansvarlige påviser at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn den registrertes interesser, rettigheter og friheter eller grunner for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare krav.
6.5 Rett til å protestere mot direkte markedsføring - når personopplysninger behandles for direkte markedsføring, har den registrerte rett til når som helst å protestere mot behandling av personopplysninger om ham eller henne for slik markedsføring, herunder profilering, i den grad behandlingen er knyttet til slik direkte markedsføring.
6.6 For å utøve rettighetene som er nevnt i denne delen av personvernerklæringen, kan administratoren kontaktes ved å sende en relevant melding skriftlig eller via e-post til administratorens adresse som er angitt i begynnelsen av personvernerklæringen, eller ved å bruke kontaktskjemaet som er tilgjengelig på nettbutikkens nettside.


7. INFORMASJONSKAPSLER I NETTBUTIKKEN OG ANALYSER


7.1 Informasjonskapsler er liten informasjon i form av tekstfiler som sendes av en server og lagres på nettstedet til nettbutikken (f.eks. på harddisken til en datamaskin, bærbar PC eller smarttelefonens minnekort - avhengig av hvilken enhet den besøkende i nettbutikken bruker). Detaljert informasjon om informasjonskapsler og historien bak opprettelsen av dem finner du blant annet her: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
7.2 Informasjonskapsler som kan sendes fra nettstedet til nettbutikken kan deles inn i ulike typer, i henhold til følgende kriterier:

Formål med databehandlingen Juridisk grunnlag for behandlingen og varigheten av datalagringen Omfanget av behandlede data
1) av administratorens egne (opprettet av nettstedet til nettbutikken) og
2) som tilhører tredjeparter/enheter (andre enn administratoren)
1) sesjonsdata (lagres til du logger ut av nettbutikken eller slår av nettleseren), og
2) permanente (lagres i en bestemt tidsperiode, definert av parametrene for hver fil, eller til de fjernes manuelt)
1) nødvendig (for at nettstedet til Internettbutikken skal fungere som det skal),
2) funksjonell/preferansemessig (for å kunne tilpasse Internet Shops nettsted til den besøkendes preferanser),
3) analytisk og ytelsesmessig (innsamling av informasjon om hvordan nettstedet til Internettbutikken brukes),
4) markedsføring, reklame og sosiale aktiviteter (innsamling av informasjon om personen som besøker nettstedet til Internettbutikken for å vise personlig tilpasset reklame til vedkommende og for å gjennomføre andre markedsføringsaktiviteter, inkludert på nettsteder som er atskilt fra nettstedet til Internettbutikken, for eksempel sosiale nettverk).

7.3 Administratoren kan behandle opplysninger i informasjonskapsler når besøkende bruker nettstedet til nettbutikken til følgende spesifikke formål:

Formål med bruk av informasjonskapsler i Administrators nettbutikk identifisere besøkende som innlogget i nettbutikken og vise at de er innlogget (nødvendige informasjonskapsler)
å huske produkter som er lagt i handlekurven med det formål å legge inn en bestilling (nødvendige informasjonskapsler)
huske data fra utfylte bestillingsskjemaer, spørreundersøkelser eller innloggingsdata til nettbutikken (nødvendige og/eller funksjonelle informasjonskapsler/preferanseinformasjonskapsler)
tilpasse innholdet på nettbutikkens nettsider til kundens individuelle preferanser (f.eks. når det gjelder farger, skriftstørrelse, sidelayout) og optimalisere bruken av nettbutikkens sider (funksjonelle/preferansespecialiserte informasjonskapsler)
å føre anonym statistikk over hvordan sidene i nettbutikken brukes (statistiske informasjonskapsler)
remarketing, dvs. undersøkelse av atferden til besøkende i nettbutikken gjennom anonym analyse av deres handlinger (f.eks. gjentatte besøk på bestemte sider, søkeord osv.) for å lage en profil og gi dem reklame som er skreddersydd til deres forventede interesser, også når de besøker andre nettsteder i annonsenettverket til Google Ireland Ltd. og Facebook Ireland Ltd. (informasjonskapsler for markedsføring, annonsering og sosiale nettverk).

7.4 Det er mulig å sjekke i de mest populære nettleserne hvilke informasjonskapsler (inkludert varigheten av informasjonskapslene og deres leverandør) som til enhver tid sendes fra nettbutikkens nettsted på følgende måte:
I Chrome-nettleseren:
(1) klikk på hengelåsikonet til venstre i adressefeltet, (2) gå til fanen "Informasjonskapsler".I nettleseren Firefox:
(1) Klikk på skjoldikonet til venstre i adressefeltet,
(2) gå til fanen "Tillatt" eller "Blokkert",
(3) klikk på boksen "Informasjonskapsler for sporing mellom nettsteder", "Sporingselementer for sosiale medier" eller "Innhold med sporingselementer".
I Internet Explorer:
(1) klikk på "Verktøy"-menyen,
(2) gå til fanen "Internett-alternativer",
(3) gå til fanen "Generelt",
(4) gå til fanen "Innstillinger", (5) klikk på boksen "Vis filer".
I Opera-nettleseren:
(1) Klikk på hengelåsikonet til venstre i adressefeltet,
(2) gå til fanen "Informasjonskapsler".

I Safari-nettleseren:
(1) klikk på menyen "Innstillinger",
(2) gå til fanen "Personvern",
(3) klikk på boksen "Administrer nettstedsdata".
Uavhengig av nettleser kan du bruke verktøyene som er tilgjengelige på f.eks: https://www.cookiemetrix.com/ eller: https://www.cookie-checker.com/


7.5 Som standard aksepterer de fleste nettlesere på markedet lagring av informasjonskapsler. Du kan bestemme vilkårene for bruk av informasjonskapsler via innstillingene i din egen nettleser. Det betyr at du for eksempel delvis kan begrense (f.eks. midlertidig) eller helt deaktivere muligheten for lagring av informasjonskapsler - i sistnevnte tilfelle kan dette imidlertid påvirke noen av funksjonene i nettbutikken (for eksempel kan det være at det ikke er mulig å følge bestillingen gjennom bestillingsskjemaet på grunn av at produktene ikke huskes i handlekurven under de påfølgende trinnene i bestillingen).
7.6 Nettleserinnstillingene dine for informasjonskapsler er viktige når det gjelder ditt samtykke til nettbutikkens bruk av informasjonskapsler - i henhold til loven kan et slikt samtykke også uttrykkes gjennom nettleserinnstillingene. Detaljert informasjon om hvordan du endrer innstillingene for informasjonskapsler og hvordan du sletter dem selv i de mest populære nettleserne, finner du i hjelpeseksjonen i nettleseren din og på følgende sider (bare klikk på den respektive lenken):
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera-nettleseren
Safari
Microsoft Edge-nettleseren

7.7. Nettstedet bruker applikasjonen TrafficWatchDog som tilbys av Spark DigitUP sp. z o.o., med hovedkontor på Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków. Applikasjonen overvåker besøk og samler inn informasjon om bruken av det overvåkede nettstedet. Informasjon som IP-adresse (Internet Protocol), identifikator for sluttapparat, type sluttapparat, parametere for sluttapparat, operativsystemparametere, nettleserparametere, brukerinteraksjon med det overvåkede nettstedet og aktivitetsdata, tid på nettstedet, HTTP-header-parametere, parametere for markedsføringskampanjer lagres i informasjonskapsler og parametere som samles inn av JavaScript-koder og piksler. Ovennevnte data samles inn for å identifisere annonsesvindel (GDPR artikkel 6(1)(f)) og slettes senest etter 3 måneder. TrafficWatchdog-appen kan bruke informasjonskapsler fra tredjeparter, f.eks. Google. Hvis du vil ha mer informasjon om bruksvilkår og databeskyttelse, kan du gå til følgende nettsted https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy og https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/cookie-policy.

Nettstedet bruker Google reCAPTCHA v.3 som tilbys av Google Ireland Limited ("Google"), et selskap som er registrert og opererer i henhold til irsk lov (registreringsnummer: 368047), med hovedkontor i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland - for å overvåke brukerinteraksjon på nettstedet. Du finner mer informasjon om bruksvilkår og databeskyttelse på følgende nettsider: https: //policies.google.com/terms?hl=pl og https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

7.8 Administratoren kan bruke Google Analytics, Universal Analytics-tjenester levert av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) i nettbutikken. Disse tjenestene hjelper administratoren med å føre statistikk og analysere trafikken i nettbutikken. De innsamlede dataene behandles av de ovennevnte tjenestene for å generere statistikk for å administrere nettbutikken og analysere trafikken i nettbutikken. Disse opplysningene er av aggregert karakter. Ved bruk av de ovennevnte tjenestene i nettbutikken samler administratoren inn opplysninger som kilde og medium for å få besøkende til nettbutikken og hvordan de oppfører seg på nettstedet til nettbutikken, informasjon om enhetene og nettleserne de besøker nettstedet fra, IP og domene, geografiske data og demografiske data (alder, kjønn) og interesser.
7.9 Det er mulig for en person på en enkel måte å blokkere levering av informasjon til Google Analytics om vedkommendes aktivitet på nettstedet til nettbutikken - for dette formålet kan du for eksempel installere et nettlesertillegg levert av Google Ireland Ltd. som er tilgjengelig her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 


8. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER


8.1 Nettbutikken kan inneholde lenker til andre nettsteder. Administratoren oppfordrer til å lese personvernerklæringen som er etablert der etter å ha besøkt andre nettsteder. Denne personvernerklæringen gjelder kun for administrators nettbutikk.