Klager

FORBRUKERKLAGER I HENHOLD TIL LOVEN
GRUNNLAG FOR KLAGER i henhold til garantien
DATO FOR INNGÅELSE AV
SALGSKONTRAKT
gjelder for kjøpekontrakter inngått
fra 25. desember 2014.
JURIDISK GRUNNLAG Lov om borgerlig rett av 23. april 1964 (lovtidende nr. 16, punkt 93 med endringer) og andre generelt gjeldende lovbestemmelser.
GRUNNLEGGENDE PREMISSER FOR SELGERENS ANSVAR Selgeren er ansvarlig overfor kunden dersom det solgte produktet har en fysisk eller juridisk mangel (garanti).
fysisk mangel
Selgeren er ansvarlig i henhold til garantien for de fysiske manglene som eksisterte på det tidspunktet faren ble overført til kunden, eller som skyldes en iboende årsak til det solgte produktet på samme tidspunkt.
Den fysiske mangelen består i at det solgte produktet ikke er i samsvar med salgsavtalen. Spesielt er det solgte produktet ikke i samsvar med salgsavtalen hvis:
1) det ikke har egenskaper som et produkt av denne typen bør ha på grunn av formålet som er spesifisert i salgsavtalen eller som følge av omstendighetene eller formålet;
2) det ikke har egenskaper som selgeren har forsikret kunden om eksistensen av, inkludert ved å legge frem en prøve eller et eksemplar;
3) det ikke er egnet til det formålet som kunden informerte selgeren om ved inngåelsen av salgsavtalen, og selgeren ikke tok noen forbehold med hensyn til dette formålet;
4) det er levert til kunden ufullstendig.
Hvis Kunden er en forbruker, likestilles offentlige garantier fra produsenten eller dennes representant, en person som markedsfører Produktet som ledd i sin forretningsvirksomhet og en person som presenterer seg som produsent ved å plassere sitt navn, varemerke eller annet kjennetegn på det solgte Produktet med Selgers garantier.
Det solgte produktet har en fysisk mangel også ved feilaktig montering og oppstart, hvis disse aktivitetene er utført av selgeren eller en tredjeperson som selgeren er ansvarlig for, eller av kunden som har fulgt instruksjonene fra selgeren.
rettslig mangel
Selgeren er ansvarlig overfor kunden hvis det solgte produktet er tredjeparts eiendom eller hvis det er beheftet med en tredjeparts rettighet, samt hvis begrensningen i bruk eller avhending av produktet skyldes en beslutning eller avgjørelse fra en kompetent myndighet; ved salg av en rettighet er selgeren også ansvarlig for eksistensen av rettigheten
selgers ansvarsfritak
Selgeren er fritatt for ansvar i henhold til garantien hvis kunden kjente til mangelen på tidspunktet for inngåelse av salgsavtalen.
Når salgsavtalens gjenstand er produkter som kun er merket med hensyn til type eller produkter som skal produseres i fremtiden, er selgeren fritatt for garantiansvar dersom kunden kjente til mangelen på tidspunktet for utlevering av varen. Denne bestemmelsen gjelder ikke når kunden er en forbruker.
Selgeren er ikke ansvarlig overfor kunden som er en forbruker for det faktum at det solgte produktet ikke har de egenskapene som følger av offentlige forsikringer som nevnt ovenfor, hvis selgeren ikke kjente til disse forsikringene og ikke med rimelighet kunne ha kjent til dem, eller hvis de ikke kunne ha påvirket kundens beslutning om å inngå salgsavtalen, eller hvis innholdet i dem har blitt korrigert før salgsavtalen ble inngått.
GRUNNLEGGENDE FORBRUKERRETTIGHETER Disse rettighetene er som regel likeverdige, noe som betyr at kunden kan utøve både den første og den andre gruppen av rettigheter samtidig:
1) Gruppe: Prisavslag/refusjon
Hvis det solgte produktet har en mangel, kan kunden kreve prisavslag eller heve kjøpsavtalen, med mindre selgeren umiddelbart og uten uforholdsmessig ulempe for kunden erstatter det mangelfulle produktet med et mangelfritt produkt eller fjerner mangelen. Denne begrensningen gjelder ikke dersom Produktet allerede er erstattet eller reparert av Selger, eller dersom Selger ikke har oppfylt sin forpliktelse til å erstatte Produktet med et mangelfritt Produkt eller fjerne mangelen. Prisavslaget skal stå i et slikt forhold til prisen i henhold til salgsavtalen som verdien av produktet med mangelen utgjør i forhold til verdien av produktet uten mangelen. Kunden kan ikke heve kjøpsavtalen dersom mangelen er ubetydelig.
Hvis kunden er en forbruker, kan han/hun, i stedet for å utbedre mangelen som selgeren foreslår i henhold til bestemmelsene ovenfor, kreve at produktet erstattes med et mangelfritt produkt eller, i stedet for å erstatte produktet, kreve utbedring av mangelen, med mindre det er umulig å bringe produktet i samsvar med salgsavtalen på en måte som kunden velger, eller det vil kreve uforholdsmessig store kostnader sammenlignet med den måten selgeren foreslår. Ved vurderingen av om kostnadene er uforholdsmessig høye, tas det hensyn til verdien av det mangelfrie produktet, typen og betydningen av den påviste mangelen, samt ulempene som kunden ville blitt utsatt for ved en annen måte å utbedre mangelen på.
Hvis bare noen av de solgte produktene er mangelfulle og de kan skilles fra de mangelfrie produktene uten skade for begge parter, er kundens rett til å heve avtalen begrenset til de mangelfulle produktene.
2) Gruppe: reparasjon/utskifting
Hvis det solgte produktet har en mangel, kan kunden kreve at produktet erstattes med et mangelfritt produkt eller at mangelen fjernes. Selger er forpliktet til å erstatte det mangelfulle Produktet med et mangelfritt Produkt eller fjerne mangelen innen rimelig tid uten urimelig ulempe for Kunden. Selger kan nekte å imøtekomme Kundens anmodning dersom det er umulig å bringe det mangelfulle Produktet i samsvar med Salgsavtalen på en måte som Kunden har valgt, eller dersom det, sammenlignet med andre mulige måter å bringe Produktet i samsvar med Salgsavtalen på, vil kreve uforholdsmessig store kostnader.
VIKTIGE REKLAMASJONSFRISTER 1 års formodning om at det foreligger en mangel på tidspunktet for utstedelse av produktet
. Selger er ansvarlig i henhold til garantien for fysiske mangler som forelå på det tidspunktet faren ble overført til kunden, eller som skyldes en iboende årsak til det solgte produktet på samme tidspunkt. Hvis kunden er en forbruker og den fysiske mangelen ble oppdaget før det er gått ett år fra utstedelsesdatoen for det solgte produktet, antas det at mangelen eller årsaken til den eksisterte på det tidspunktet da faren gikk over til kunden.
2 år av selgerens ansvar
Selgeren er ansvarlig i henhold til garantien hvis den fysiske mangelen oppdages før det er gått to år, og i tilfelle mangler ved fast eiendom - før det er gått fem år fra utstedelsesdatoen for produktet til kunden. For utøvelse av garantirettigheter for juridiske mangler ved det solgte produktet gjelder bestemmelsene om fysiske mangler, bortsett fra at fristen for utøvelse av garantirettigheter begynner å løpe fra den dagen kunden fikk vite om mangelen, og hvis kunden fikk vite om mangelen kun som følge av en tredjepartssak - fra den dagen dommen i tvisten med tredjeparten ble rettskraftig.
STED OG MÅTE Å SENDE INN EN KLAGE PÅ En klage kan inngis av kunden:
- skriftlig til adressen: Ks. Brzóski 5 Street, 42-202 Częstochowa;
- i elektronisk form via e-post til: ivel@ivel.pl;
BESKRIVELSE AV KLAGEN Det anbefales at kunden oppgir følgende informasjon i beskrivelsen av klagen - det vil lette og fremskynde selgerens behandling av klagen:
(1) opplysninger og omstendigheter vedrørende reklamasjonssaken, særlig type og dato for når avviket/feilen oppstod;
(2) anmodning om hvordan produktet skal bringes i samsvar med salgsavtalen eller en erklæring om prisavslag eller oppsigelse av salgsavtalen; og
(3) kontaktinformasjon til klageren.
Kravene som er spesifisert ovenfor, er kun i form av en anbefaling og påvirker ikke effektiviteten av klager som er sendt inn uten den anbefalte beskrivelsen av klagen.
LEVERING AV DET REKLAMERTE PRODUKTET Kunden som benytter seg av garantirettighetene er forpliktet til å levere det defekte produktet på selgerens bekostning til adressen: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa. Hvis det er for vanskelig for kunden å levere produktet på grunn av produktets type eller måten det er installert på, er kunden forpliktet til å stille produktet til rådighet for selgeren på det stedet der produktet befinner seg.
SELGERENS SVAR Selger skal svare på Kundens reklamasjon umiddelbart, senest innen 14 kalenderdager etter at den er sendt inn. Dersom selgeren ikke svarer innen denne fristen, betyr det at selgeren har anerkjent at reklamasjonen er berettiget dersom det gjelder en anmodning om reparasjon, omlevering eller prisavslag.
UTENRETTSLIGE KLAGE- OG REKLAMASJONSPROSEDYRER OG REGLER FOR TILGANG TIL DISSE PROSEDYRENE. Nærmere informasjon om muligheten for kunder som er forbrukere, til å benytte seg av utenrettslige klage- og reklamasjonsprosedyrer, samt regler for tilgang til disse prosedyrene, er tilgjengelig på nettstedet til Office of Competition and Consumer Protection på: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
Det finnes også et kontaktpunkt hos direktøren for Office of Competition and Consumer Protection (telefon: 22 55 60 333, e-post: kontakt.adr@uokik.gov.pl eller skriftlig adresse: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), som blant annet har som oppgave å bistå forbrukerne i saker som gjelder utenrettslig løsning av forbrukertvister.
Forbrukeren har følgende eksempler på utenrettslige måter å håndtere klager og krav på: (1) begjæring om tvisteløsning til en permanent minnelig forbrukerdomstol (for mer informasjon, se: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) begjæring om utenrettslig tvisteløsning til en provinsinspektør for handelsinspeksjonen (for mer informasjon, se nettstedet til inspektøren med jurisdiksjon over selgerens forretningssted); og (3) bistand fra en distrikts- (by-) forbrukerombudsmann eller en sosial organisasjon hvis lovbestemte oppgaver inkluderer forbrukerbeskyttelse (f.eks. Federation of Consumers, Association of Polish Consumers). Rådgivningen gis bl.a. via e-post på porady@dlakonsumentow.pl og på forbrukerhjelpelinjen 801 440 220 (hjelpelinjen er åpen på virkedager fra kl. 08.00 til 18.00, samtalegebyret belastes i henhold til operatørens takst).
På http://ec.europa.eu/consumers/odr er plattformen for nettbasert tvisteløsning mellom forbrukere og næringsdrivende på EU-nivå (ODR-plattformen) tilgjengelig. ODR-plattformen er en interaktiv og flerspråklig nettside med en one-stop-shop for forbrukere og næringsdrivende som ønsker en utenrettslig løsning på en tvist om kontraktsforpliktelser som oppstår i forbindelse med en online salgs- eller tjenestekontrakt (for mer informasjon, se nettsiden til selve plattformen eller nettsiden til Office of Competition and Consumer Protection: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).